7 viktige faktorer når energiselskaper velger CRM-system

Kundereisene i energibransjen blir stadig mer digitale og komplekse. CRM Systemer er et avgjørende verktøy for å være konkurransedyktig i å vinne nye kunder og redusere churn. I en jungel av systemer og leverandører kan det være utfordrende å velge et CRM system som passer energiselskaper. Her er syv viktige faktorer å vurdere.

1. Selskapets behov og mål må ligge til grunn

Energiselskap har ulike behov til ulike kundesegmenter. Det viktigste å avgjøre før valget på et CRM-system er å avdekke behovene og målsetningene til marked- og salgsteamet. Dette legger grunnlaget for hvilke funksjoner og løsninger som er viktig å vekte:

  • Lead management
  • Marketing automation
  • Sales pipeline
  • Customer data
  • Customer experience
  • Email tracking
  • Social media management
  • Contact management

2. Integrasjoner er avgjørende

Et CRM-system som ikke er integrert med kjernesystemene til et energiselskap gir liten til ingen verdi. Markedsautomasjon og gode salgsprosesser er helt avhengig av kommunikasjon med kjernesystemene i realtid for å være effektive. Det krever et godt API sett, fleksibilitet i konfigurasjon og tilstrekkelig ytelse.

3. Vurder alle kostnadene

Investeringen og driftskostnadene til et CRM-system må stå i stil til gevinstene det gir. Implementeringskostnadene og risikoen kan være svært høy om alle integrasjonene skal utvikles fra scratch. Skreddersøm kan også være kostbare å drifte og videreutvikle, så standardisering er viktig for å sikre en kostnadseffektiv løsning over tid. Balansen mellom kostnader og gevinster må vurderes for å ta ut verdi av investeringen.

4. Marketing automation gir store gevinster

Strømselskaper har ofte et stort kundevolum og et høyt kommunikasjonsbehov. De selskapene som etablerer og forvalter gode digitale kundereiser, vil ha et stort konkurransefortrinn. Markedsautomasjon blir da en spesielt viktig faktor. Markedsautomasjon gir store muligheter for å kommunisere effektivt med ulike kundesegmenter gjennom hele kundereisen.


5. Sikkerhet og GDPR må alltid vurderes

Energiselskaper behandler sensitiv kundeinformasjon, det setter store krav til sikkerhet og GDPR compliance. Hvor dataene lagres, sletterutiner, kryptering og andre aspekter er viktig å sette krav til når man velger et system. Sikkerhetsstandarder hos leverandøren må også være etablert og dokumentert.

6. Hvor enkelt er det å lære?

Det kan være tidkrevende og kostbart for en organisasjon å lære seg nye systemer. Hvor lang tid tar det å lære seg systemet, og hvor godt klarer vi å utnytte det? Mange funksjoner vil aldri bli brukt dersom de oppleves komplekse og vanskelige å bruke. Brukervennlighet er derfor viktig å vurdere for å ta ut gevinstene av alle funksjonene systemet tilbyr.

7. Leverandør som forstår energibransjen

Energibransjen har mange komplekse industrispesifikke kundeprosesser og krav til kundekommunikasjon. Det er viktig at leverandøren av CRM systemet har kompetanse på disse prosessene for å tilpasse prosessene slik at virksomheten kan ta ut gevinster.

UtilityCloud har i dag standard integrasjon med Salesforce og Freshworks. Vi vurderer kontinuerlig nye systemer for dekke flere kundebehov og ønsker.